O platformě

Co je technologická platforma?

Technologická platforma je kooperační oborové seskupení sdružující klíčové hráče daného odvětví, a to zejména tyto:

 • průmyslové podniky,
 • oborová sdružení a svazy,
 • výzkumné a finanční instituce,
 • národní orgány veřejné správy.

Všechny tyto subjekty se podílejí na výzkumu, vývoji a inovacích ve strategicky významné technologické oblasti na národní nebo mezinárodní úrovni.

 

Tato platforma byla ustavena dne 25. 9. 2007 podpisem Deklarace o ustavení ČTPS, kterou podepsalo celkem 29 subjektů:

 • 5 průmyslových svazů + deset dalších podniků
 • 5 vysokých škol s osmi výzkumnými centry (ČVUT, VUT, ZČU, TUL, VŠBO)
 • 2 výzkumné ústavy
 • 5 vědecko-technických společností
 • Technologické centrum AV
 • Veletrhy Brno.
Cíle

Za účelem splnění svého poslání se ČTPS, z.s. hlásí k následujícím cílům, které bude realizovat:

Zapojením se do hlavních činností Evropské technologické platformy (ETP) Manufuture, a dalších ETP a to převážně:

 • zpracováním vize rozvoje jednotlivých oborů i celého sektoru,
 • tvorbou strategie pro rozvoj moderních strojírenských technologií
 • spoluprací při vytváření politiky a právních předpisů sloužících k povzbuzení inovačních aktivit
 • vypracováním strategií výzkumu v oblasti strojírenství
 • iniciováním a prováděním výzkumu v oblasti strojírenského průmyslu
 • realizací výsledků výzkumu a vývoje v průmyslové praxi.

Zvyšováním konkurenceschop­nosti českého hospodářství a podpora inovací v oblasti strojírenského průmyslu realizací výše uvedených bodů.

Vytvářením efektivních podmínek pro spolupráci mezi výzkumem, vývojem a průmyslem v oblasti strojírenství prostřednictvím iniciace a prováděním vědecko-technických výzkumů a komerčního využití vědeckých řešení.

Spoluprací při vytváření politiky a právních předpisů souvisejících se vzděláváním v oblasti strojírenství, propagací a podporou všech úrovní vzdělávání v této oblasti zejména s MŠMT a dalšími subjekty.

Spoluprací při vytváření politiky a právních předpisů souvisejících s výzkumem a vývojem v oblasti strojírenství, propagací a podporou všech úrovní V a V v této oblasti zejména s MŠMT a dalšími subjekty.

Propagací inovačních aktivit a vědecko-technického rozvoje v českém strojírenství.

Co můžeme nabídnout

Co nabízíme:

 • výběr relevantních informací z oblasti VaV
 • podporu při získávání finančních prostředků (granty ČR, EU)
 • tvorbu cílené propagace členů platformy
 • aplikací poznatků ze světových strategií rozvoje strojírenství v podmínkách ČR

Kdo jsme: jsme nezisková organizace s celostátní působností a s přímými vazbami na evropské technologické platformy

Kde jsme: sídlo organizace se nachází v nově vybudovaném VTP Plzeň s výhodnou infrastrukturou (parkování, zasedací místnosti a sály, vazba na univerzitu, blízkost dálnice atd.)

 

 

Kdy: v průběhu celého roku

Proč se o nás zajímat:

 • zvýšení Vaší konkurenceschopnosti
 • zapojení do stávajících sítí
 • podpora nově vznikajících sítí s cílem vstupu na lokální i EU trhy

Jak se stát členem ČTPS: v případě zájmu nás kontaktujte na info@ctps.cz

členský příspěvek je dle tarifů ČTPS, z.s.

Napsat komentář