Projekty

Projekt OPPIK / Spolupráce – Technologické platformy – Výzva I

Název projektu: Rozvoj aktivit ČTPS podporující zapojení do INDUSTRY 4.0 v evropském kontextu

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0­.0/15_037/0007148

Období realizace: 1.1. 2017 – 30. 4. 2019

Rozpočet: 6 655 000 Kč

Dne 1. 1. 2017 zahájil zapsaný spolek Česká technologická platforma Strojírenství realizaci projektu spolufinancovaného Evropskou unií v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Projekt s názvem Rozvoj aktivit ČTPS podporující zapojení do Industry 4.0 v evropském kontextu. Projekt je zaměřen na vytvoření nových a prohloubení aktuálních vazeb mezi subjekty podnikatelské a výzkumné sféry, na posilování vzájemných vazeb subjektů na regionální, celorepublikové a zejména mezinárodní (evropské) úrovni. Jednotným jmenovatelem projektu je Průmysl 4.0, ke kterému se ČTPS hlásí a jako celostátní platforma strojírenství i zaměřením svých členů naplňuje. Důležitým výstupem projektu bude Technologický foresight strojírenství. Cílem projektu je aktualizace strategických dokumentů SVA, IAP na nejbližší strategické období, příprava a realizace technologického foresightu za pomoci odborných a expertních skupin, složených ze zástupců členů ČTPS a vybraných externích spolupracovníků. Po provedení potřebných analýz a definování vývojových trendů jejich diseminace mezi členskou základnu platformy a odbornou veřejnost. To bude možné i díky prohloubení a rozšíření spolupráce mezi výzkumnou a podnikovou sférou a zároveň i díky prohloubení aktivní spolupráce s ETP ManuFuture. Zároveň v souladu s uvedenými trendy bude platforma podporovat zapojení svých členů do evropských výzkumných programů (např. H2020), a to formou informační podpory a uplatnění síťování.

Dokumenty ke stažení: 

Strategická výzkumná agenda strojírenství ČR na období 2010 – 2020 / aktualizace 2017 stáhnout

Projekt OPVK REGIOPOPULÁR

Název projektu: Badatelská výuka a popularizace výzkumu a vývoje ve strojním inženýrství

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/45­.0012

Období realizace: 1. 6. 2014 – 30. 6. 2015

Rozpočet: 16 067 735,44 Kč

Obsah projektu: Projekt REGIOPOPULAR je zaměřen na popularizaci výsledků výzkumu a vývoje (VaV) ve strojním inženýrství, oboru, který vytváří třetinu HDP ČR a je základem konkurenceschop­nosti české ekonomiky. Hodlá současně povzbudit zájem o technické obory na SŠ aVŠ, s cílem zajistit pro odvětví a výzkum a vývoj v něm vzdělané pracovní síly. Projekt je určen pro žáky ZŠ, studenty SŠ, VOŠ a VŠ, akademické a výzkumné pracovníky VŠ a výzkumných ústavů 4 krajů (Plzeňský, Karlovarský, Jihočeský a Středočeský). Projekt připravilo 9ti členné konsorcium, vedené výzkumnou organizací COMTES FHT a jsou v něm zastoupeny tři stupně škol (ZŠ, SŠ a VŠ). Během 13 měsíců hodlá pro tuto širokou cílovou skupinu připravit sérii dvaceti různých forem popularizace v šesti klíčových aktivitách (typu A, i obou aktivit typu B). Celkem má být podpořeno nejméně 1210 osob, z toho je polovina studentů SŠ. Projekt je synergický se dvěma nyní realizovanými projekty z OP VaVpI a navazuje na projekty OP VK z výzvy č. 44 a č. 35.

Konsorcium projektu: Základní škola Dobřany, okres Plzeň-jih, http://www.zsdobrany.cz COMTES FHT a.s. – výzkumná organizace http://www.comtesfht.cz Západočeská univerzita v Plzni, http://www.zcu.cz Česká technologická platforma STROJÍRENSTVÍ, o.s, http://www.ctps.eu Střední průmyslová škola Ostrov, http://www.spsostrov.cz Inova Pro, s.r.o., http://www.inovapro.cz Střední průmyslová škola, Tachov, Světce 1, http://www.sps-tachov.cz Základní škola Letiny, http://www.letiny.cz/zs-a-ms-letiny/zakladni-skola/ Základní škola Zbůch, http://www.zbuch.cz/zakladni-skola/

Odkaz na stránky projektu: http://www.veda-hrou.cz

Projekt OPPI / Spolupráce Platformy II

Název projektu: Podpora aktivit ČTPS pro konkurenceschopnost strojírenství ČR Č. 5.1 SPTP02/027 OPPI – Spolupráce II.

Registrační číslo projektu:

Období realizace: 14.6. 2012 – 16.01.2015

Rozpočet: 6 670 000 Kč 

Dne 14.6. 2012 zahájilo občanské sdružení Česká technologická platforma Strojírenství realizaci projektu spolufinancovaného Evropskou unií v rámci Operačního programu Podnikání a inovace. Projekt s názvem Podpora aktivit ČTPS pro konkurenceschopnost strojírenství ČR č. 5.1 SPTP02/027 OPPI – Spolupráce II. Projekt má celkový rozpočet ve výši 6 670 000 korun z toho výše poskytnuté dotace činí 5 000 000 korun.

Dokumenty ke stažení:

Seminář o aktualizaci RS VaVaI, stáhnout

Laserové technologie stáhnout

Aditivní technologie stáhnout

Implementační akční plán / aktualizace 2013 stáhnout

Monitoring programů VaVaI pro zapojení českých subjektů do evropského výzkumného prostoru stáhnout 

Projekt OPVK POPULÁR

Název projektu: Popularizace výzkumu a vývoje ve strojním inženýrství a jeho výsledků

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/35.0048

Období realizace: 1. 6. 2012 – 31. 5. 2014

Rozpočet: 14 900 000 Kč

Obsah projektu: Projekt POPULÁR je zaměřen na popularizaci výsledků výzkumu a vývoje (VaV) ve strojním inženýrství, oboru, který vytváří třetinu HDP ČR a je základem konkurenceschop­nosti české ekonomiky. Hodlá současně povzbudit zájem o technické obory na SŠ a VŠ, s cílem zajistit pro odvětví a samotný výzkum a vývoj v něm vzdělané pracovní síly. Projekt je určen pro žáky ZŠ, studenty SŠ a VŠ, akademické a výzkumné pracovníky VŠ a výzkumných ústavů 4 českých krajů (Plzeňský, Karlovarský, Jihočeský a Středočeský). Projekt připravilo sedmičlenné konsorcium, vedené výzkumnou organizací COMTES FHT, v němž jsou zastoupeny všechny stupně škol (ZŠ, SŠ a VŠ). Během 24 měsíců hodlá pro tuto širokou cílovou skupinu připravit sérii 14 různých forem popularizace (v pěti hlavních aktivitách (typu A, B) a rovněž doplňkové vzdělávání. Celkem by mělo být podpořeno nejméně 1200 osob, z toho polovina studentů SŠ a VŠ. Projekt je synergický se dvěma v současnosti realizovanými projekty z OP VaVpI.

Klíčové aktivity: Výzkum a lidé Formou osobních profilů a videoklipů bude představeno 15 osobností a týmů strojírenského a metalurgického výzkumu Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni a výzkumné organizace COMTES FHT a.s. a výsledky jejich výzkumné práce. Budou prezentovány na webových stránkách projektu, YoTube a dalších médiích. Tyto osobnosti se představí též během popularizačního cyklu Výzkum a já v podobě přednášek na ZČU a besed na středních školách a lekcí předprofesní přípravy na základních školách, který bude v rámci projektu zorganizován. Tento cyklus se uskuteční ve čtyřech cílových krajích – Západočeském, Karlovarském, Středočeském a Jihočeském.

Věda v ulicích S cílem přiblížit žákům, studentům i pedagogům základních, středních a vysokých škol primárně čtyř českých krajů (Západočeský, Karlovarský, Středočeský a Jihočeský) reálné procesy ve výzkumu a vývoji metalurgických a dalších materiálů budou zhotoveny interaktivní aplikace a modely, například zařízení pro demonstraci tváření a zkoušení kovů, vizuální schéma reálné technologie využití oceli, experimentální prezentace supravodivosti a magnetické levitace či mikroskopické analýzy materiálů. Tyto aplikace a modely budou představeny během celostátně vyhlašovaných akcí na popularizaci vědy a výzkumu, například Den Země, Týden výzkumu, vývoje a inovací atd. Budou využity rovněž během Vědeckých dní popularizujících výzkum a vývoj ve strojírenství na základních, středních a vysokých školách, na jejichž konceptech, pilotním odzkoušení a organizaci na třech typech škol (ZŠ, SŠ a VŠ) se budou členové projektového týmu podílet.

Tech je In Formou atraktivního webového informačního portálu s moderním grafickým prostředím budou propagovány výzkum a vývoj v oblasti materiálů a strojírenských technologií mezi výzkumníky a talentovanou a motivovanou mládeží základních, středních škol a nižších ročníků vysokých škol. Pro pracovníky vysokých škol a výzkumných ústavů, strojírenských podniků a odborných středních škol bude uspořádáno dvoudenní Strojírenské technologické fórum, kde bude odborná veřejnost informována o aktuálních výsledcích vědy a výzkumu ve strojírenských technologiích.

Už vím proč S cílem podpořit didaktiku vybraných předmětů na základních školách a odborných předmětů na středních školách budou vyhotoveny ve spolupráci s pedagogy do projektu zapojených škol metodické listy shrnující vývoj ve strojírenství a používané technologie. Vybrané skupině studentů bakalářského studia Fakulty strojní, případně Fakulty aplikovaných věd, Západočeské univerzity v Plzni projevující zájem o vědu a výzkum ve strojírenství budou poskytovány odbornými konzultanty z řad výzkumných pracovníků výzkumné organizace COMTES FHT a.s. a Fakulty strojní ZČU v Plzni individuální konzultace. Obě výzkumné organizace zapojené v projektu (COMTES FHT a ZČU v Plzni) budou poskytovat odbornou podporu technickým kroužkům na základní a dvou středních průmyslových školách přímo zapojených do projektu. Půjde o metodickou přípravu a provedení laboratorních pokusů, počítačovou simulaci procesů, práci s mikroskopy atd.

Máme otevřeno Pro skupiny technicky orientovaných žáků základních, středních škol a studentů bakalářského stupně studia na ZČU budou ve výzkumné organizaci COMTES FHT a.s. a na Fakultě strojní ZČU v Plzni dvakrát ročně organizovány tematicky zaměřené Dny otevřených dveří. Scénář bude výsledkem konzultace s vedením škol a bude přizpůsoben znalostem žáků a studentů. Akce budou určeny nejen pro školy přímo zapojené do projektu, ale i další školy ze čtveřice cílových krajů. Kromě toho budou organizovány ročně nejméně tři tematické exkurze do strojírenských podniků realizujících výzkum a vývoj. Scénář každé exkurze bude vyhotoven na míru skupině účastníků – žáků a studentů základních, středních škol a studentů bakalářského studia ZČU v Plzni. V laboratořích výzkumné organizace COMTES FHT a.s. budou probíhat krátkodobé vzdělávací stáže pedagogů ZŠ, SŠ a Fakulty strojní a Fakulty aplikovaných věd ZČU. Jejich program bude vyhotoven na míru potřebám konkrétních pedagogů škol zapojených v projektu. Budou seznámeni s trendy v oboru, přístrojovou technikou používanou ve výzkumu a vývoji, používanými pracovními postupy, jakož i konkrétními projekty aplikovaného výzkumu a technologického vývoje, které COMTES FHT a.s. řeší.

Vzdělávání pracovníků VaV v řízení a popularizaci VaV Výzkumným a akademickým pracovníkům a studentům ZČU v Plzni a výzkumníkům COMTES FHT a.s., budou vyhotoveny na míru čtyři vzdělávací moduly složené z přednášek a praktických cvičení. Budou se týkat financování vědy a výzkumu v ČR, přípravy projektových žádostí, dále ochrany a správy duševního vlastnictví, včetně patentových rešerší, transferu technologií a školení a nácvik praktických dovedností v tom, jak efektivně popularizovat výsledky své výzkumné práce v různých typech médií, včetně dialogu před kamerou.

Příjemce projektu: COMTES FHT a.s. – výzkumná organizace http://www.comtesfht.cz

Partneři projektu:

Základní škola Dobřany, okres Plzeň-jih, http://www.zsdobrany.cz Střední průmyslová škola Ostrov, http://www.spsostrov.cz

Tachov, Světce 1, http://www.sps-tachov.cz Západočeská univerzita v Plzni, http://www.zcu.cz Česká technologická platforma STROJÍRENSTVÍ, o.s, http://www.ctps.eu Inova Pro, s.r.o., http://www.inovapro.cz

Odkaz na stránky projektu: http://www.comtesfht.cz/popular odkaz na portál projektu http://www.veda-hrou.cz/

Projekt OPVK UNIPRANET

Název projektu: UNIPRANET – „Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí“

Registrační číslo projektu: CZ.1­.07/2.4.00/17­.0054

Období realizace: 1. 6. 2011 – 31. 5. 2014

Rozpočet:

Smyslem projektu je rozšíření kontaktů a spolupráce mezi univerzitami a soukromým i veřejným sektorem, jež přispěje ke zlepšení přípravy konkurenceschopné pracovní síly. Uvedená spolupráce bude oboustranně prospěšná – studenti na praxi přinesou do organizací nové teoretické poznatky a čerstvý pohled na řešení problémů, naopak odborníci z praxe uplatní své zkušenosti ve výuce. K rozvoji spolupráce a odborných kompetencí přispějí také konference, interaktivní workshopy a tzv. zimní školy. V rámci projektu budou podpořeny zahraniční praxe a stáže a účast zahraničních odborníků na interaktivních workshopech, které umožní nejen zlepšení odborných a jazykových kompetencí zapojených osob, ale především zvýšení mezinárodní spolupráce (společné projekty VaV). Projekt podpoří vytvoření dvou projektových kanceláří včetně rozvoje kompetencí jejich pracovníků, které posílí VaV na univerzitách a prohloubí jejich vzájemnou spolupráci na výzkumných projektech.

Základní aktivity:

Praxe a odborné stáže studentů, resp. mladých vědeckých pracovníků

Zahraniční praxe a odborné stáže studentů, příp. akademických pracovníků

Rozvoj interaktivní spolupráce mezi institucemi (informační dny u partnerů projektu, konference, pracovní workshopy atd.)

Interaktivní „zimní škola“ pro rozvoj odborných kompetencí a spolupráce

Vytvoření projektových kanceláří na FEK ZČU a EF TUL (rozvoj spolupráce, metodická podpora projektů VaV)

Rozvoj Platformy strojírenství a její spolupráce s univerzitami (mezioborovost)

Role ČTPS, o.s. v projektu:

ČTPS jako partner projektu bude realizovat klíčovou aktivitu Rozvoj Platformy strojírenství a její spolupráce s univerzitami, která je úzce propojena s dalšími aktivitami.

V rámci této klíčové aktivity budou uskutečněny následující činnosti:

výjezdy členů platformy do zahraničí na pracoviště technologických platforem

rozvoj platformy a přenos získaných zkušeností na studenty ZČU v Plzni (interaktivní workshopy)

zapojení odborníků ze zahraničí a z praxe v ČR do výuky a interaktivních workshopů

akvizice mladých vědeckých pracovníků a studentů jako spolupracovníků platformy pro její další rozvoj

rozšíření spolupráce také na Technickou univerzitu v Liberci

ČTPS bude také fungovat jako zprostředkovatel vzájemné spolupráce mezi subjekty v oblasti tvorby společných projektů (především V&V).

Odkaz na stránky projektu: http://www.unipranet.zcu.cz/uvod

Projekt OPPI

Název projektu: Rozvoj Technologické platformy Strojírenství

Registrační číslo projektu: CZ.1.03/5.1.00/21.00012

Období realizace: 1.5. 2009 – 30.4.2012

Rozpočet: 6 670 000 Kč

Dne 1.5. 2009 zahájilo občanské sdružení Česká technologická platforma Strojírenství realizaci projektu spolufinancovaného Evropskou unií v rámci Operačního programu Podnikání a inovace. Projekt s názvem Rozvoj Technologické platformy Strojírenství má celkový rozpočet ve výši 6 670 000 korun z toho výše poskytnuté dotace činí 5 000 000 korun.

Česká technologická platforma Strojírenství (ČTPS) je zastřešující platformou v oblasti strojírenství v ČR a je tvořena 33 subjekty trojího typu: • technické vysoké školy ČR, jejichž součástí je strojní fakulta • významné podniky a výzkumné organizace • profesní oborová sdružení V českém prostředí zatím neexistuje mnoho platforem, tj. seskupení, umožňujících propojení akademického, výzkumného a průmyslového potenciálu, vedoucích k rozvoji technologických oborů a vysokým růstovým potenciálem. Vzniklá Česká technologická platforma Strojírenství je první v této, z hlediska české ekonomiky nesmírně významné oblasti.Realizací projektu budou podpořeny aktivity a iniciativy této organizace působící ve prospěch rozvoje strojírenského průmyslu v České republice a s tím spojených vědeckých, výzkumných, technologických a inovačních aktivit. Celá realizace je rozčleněna do 3 ročních etap. Předmětem 1. právě probíhající etapy je zpracování dokumentu Strategická výzkumná agenda. Klíčovou aktivitou 2. etapy, která bude zahájena v květnu 2010 bude rozpracování Strategické výzkumné agendy respektive vytvoření vybraných oborových Strategických výzkumných agend.V dubnu 2011 bude zahájena závěrečná 3. etapa jejímž výstupem bude zpracování Implementačního akčního plánu. Celý projekt potrvá do 30.4.2012.

Dokumenty ke stažení:

Strategická výzkumná agenda oborových seskupení stáhnout

Implementační akční plán ČTPS, o.s. stáhnout

Slovník pojmů v ERA

Strategická výzkumná agenda strojírenství ČR na období 2010 – 2020 stáhnout